Chorus MusicAeterna

Principal chorus master
Vitaly Polonsky
Vitaly Polonsky

                  
Chorus master
Valeria Safonova
Sopranos
Irina Bagina
Ganna Baryshnikova
Olga Malgina
Elena Podkassik
Valeria Safonova
Alfia Khamidullina
Anastasia Fomichenko
Alisa Kozhedub
Natalia Telykh
Contraltos
Anastasia Egorova
Irina Makarova
Asya Rakhmatullina
Elena Tokareva
Elvira Fazlutdinova
Elena Shestakova
Ivan Petrov
Ekaterina Shapovalova
Tenors
Anton Bagrov
Evgeny Vorobyov
Serafim Sinitsyn
Konstantin Tretyakov
Alexey Tseloukhov
Sergei Kostarev
Albert Kucherbaev
Nikolay Fyodorov
Basses
Denis Bagrov
Evgeny Ikatov
Dmitry Kamaletdinov
Alexey Svetov
Alexey Fitisenko
Almaz Khaibrakhmanov
Anton Mosolov
Chorus manager
Viktor Shapovalov
Accompanists
Ekaterina Pressler
Kristina Basyul
Music librarian
Arina Mirsayetova
Our supporters

Sponsors

Official partner

Partners

Information Partners

Up